Утре седница на Совет - на дневен ред 83 точки

24.08.2021 12:15 | Сузана Николиќ

 Советот на Општина Куманово утре ќе одржи редовна седница. На дневен ред се дури 83 точки, од кои најголем дел се годишни и квартални извештаи за деловно и финсиско работење на јавните претпријатија и основните и средни училишта, како и годишни планови за вработување во претпријатијата и училиштата.  

Утре седница на Совет - на дневен ред 83 точки

Дневен ред

1. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.04.2021 – 30.06.2021 година;
2. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
3. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ Куманово од 01.04.2021 – 30.06.2021 година;
4. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ЈП „Водовод“ – Куманово;
5. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Април – Јуни 2021 година;
6. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
7. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ - Куманово од 01.04.2021 – 30.06.2021 година;
8. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
9. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - план“ - Куманово за период од 01.04.2021 – 30.06.2021 година;
10. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ЈП „Куманово - план“ – Куманово;
11. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за периодот април – јуни 2021 година;
12. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
13. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
14. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово;
15. Годишен извештај за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
16. Годишна програма за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
17. Предлог – Решение за давање согласност на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово да може да има поголем број на деца во воспитните групи;
18. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за II квартал од 2021 година;
19. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Куманово за периодот од 1 јануари 2021 година до 30 јуни 2021 година;
20. Информација за состојбата по барањата за утврдување на правен статус на бесправнo изградени објекти на подрачјето на Општина Куманово;
21. Предлог – Одлука за утврдување на висина на стапките на данок на имот, данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности;
22. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2022 година;
23. Предлог - Статутарна одлука за измени и дополнувања на Статутот на Општината Куманово;
24. Предлог - Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2021/2022 година;
25. Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ - Куманово за учебната 2020/2021 година;
26. Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ - Куманово за учебната 2021/2022 година;
27. Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ - Куманово за учебната 2020/2021 година;
28. Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
29. Годишен извештај за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
30. Годишна програма за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
31. Годишен извештај за работа на СОУ „Перо Наков“ - Куманово за учебната 2020/2021 година;
32. Годишна програма за работа на СОУ „Перо Наков“ - Куманово за учебната 2021/2022 година;
33. Годишен извештај за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2020/2021 година;
34. Годишна програма за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2021/2022 година;
35. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово;
36. Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2020/2021 година;
37. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2021/2022 година;
38. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово;
39. Годишен извештај за работа на ООУ „11-ти Октомври“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
40. Годишна програма за работа на ООУ „11-ти Октомври“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
41. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „11 Октомври” – Куманово;
42. Годишен извештај за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ - Куманово за учебната 2020/2021 година;
43. Годишна програма за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ - Куманово за учебната 2021/2022 година;
44. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Вук Караџиќ” – Куманово;
45. Годишен извештај за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
46. Годишна програма за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
47. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово;
48. Годишен извештај за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
49. Годишна програма за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
50. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово;
51. Годишен извештај за работа на ООУ „Толи Зордумис“ - Куманово за учебната 2020/2021 година;
52. Годишна програма за работа на ООУ „Толи Зордумис“ - Куманово за учебната 2021/2022 година;
53. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Толи Зордумис” – Куманово;
54. Годишен извештај за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
55. Годишна програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
56. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Кочо Рацин” – Куманово;
57. Годишен извештај за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
58. Годишна програма за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
59. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Христијан Карпош” – Куманово;
60. Годишен извештај за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2020/2021 година;
61. Годишна програма за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2021/2022 година;
62. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Магдалена Антова” – Куманово;
63. Годишен извештај за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2020/2021 година;
64. Годишна програма за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2021/2022 година;
65. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези;
66. Годишен извештај за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2020/2021 година;
67. Годишна програма за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2021/2022 година;
68. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Кирил и Методиј” – с. Романовце;
69. Годишен извештај за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2020/2021 година;
70. Годишна програма за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2021/2022 година;
71. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Битолски Конгрес” – с. Лопате;
72. Годишен извештај за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2020/2021 година;
73. Годишна програма за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2021/2022 година;
74. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Карпош” - с. Умин Дол;
75. Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2020/2021 година;
76. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2021/2022 година;
77. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Браќа Рибар” – с. Табановце;
78. Годишен извештај за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2020/2021 година;
79. Годишна програма за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2021/2022 година;
80. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце;
81. Годишен извештај за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ - Куманово за учебната 2020/2021 година;
82. Годишна програма за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ - Куманово за учебната 2021/2022 година;
83. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог - Годишен план за вработување во 2022 година на УОМО „Панче Пешев” – Куманово.

2008 - 2021 Kumanovonews.mk • Сите права се задржани. Текстовите не смеат да се печатат или емитуваат, во целина или во делови, без договор со Kumanovonews.mk